top of page

Grupo My Site

Público·117 membros
Samuel Garcia
Samuel Garcia

Snelle Interpretatie Ecg Pdf Download ~REPACK~


1 voor eigen gebruik De volgende pagina s bieden nuttige samenvattingen voor dagelijks gebruik in uw werk met ecg s. U hoeft ze niet te kopiëren of uit te scheuren om ze altijd bij u te hebben, want ze zijn te downloaden en te printen via: elektrocardiogram is bij de diagnose en de behang van hartafwijkingen een belangrijk hulpmiddel. orden zelfs zoveel ecg s gemaakt, dat het idee kan taan dat het beoordelen ervan even kan worden ged. Toch is dit niet het geval: elk ecg is uniek. Het is ook nodig te weten hoe het ecg ontstaat om tot een ntwoorde conclusie te komen. id nterpretation of EKG s, waarvan dit boek de Nederse vertaling is, wordt al meer dan vijfendertig jaar nationaal op grote schaal verkocht en gebruikt in 46. Dale Dubin beschrijft op heldere, systematische wijze aantal belangrijke grondbeginselen van de elektrocarrafie. Op basis van deze beginselen wordt de snelle pretatie van ecg s op logische wijze opgebouwd. De Rotamse cardioloog Jaap Deckers heeft het boek aangepast de Nederlandse situatie. n deze vierde druk van Snelle pretatie van ECG s zijn vooral de hoofdstukken over ritme en een aantal commentaren bij de voorbeeld-ecg s er in het boek op specifieke plaatsen gewijzigd, zonder aarbij afbreuk is gedaan aan de systematiek van Dubin. erwachting is dat daarmee de bruikbaarheid van het voor de Nederlandse markt vergroot wordt. Bovendien de gehele uitgave in kleur uitgevoerd. leegkundigen moeten op grond van veranderingen et elektrocardiogram vaak snel beslissingen nemen. le interpretatie van ECG s is daarbij een betrouwraadgever, en ook andere medische beroepsgroepen, ische studenten en artsen zullen het graag als naslaggebruiken. DUBN Snelle interpretatie van ECG s Een nieuwe, vereenvoudigde benadering van het lezen van elektrocardiogrammen Dale Dubin, M.D /20/11 6:12:57 PM
snelle interpretatie ecg pdf download6 Ritme (vervolg) (pp ) Tachyaritmieën (pp ), focus = ectopisch focus frequenties: paroxismale tachycardie flutter/fladderen fibrilleren vele vurende foci Paroxismale (plotselinge) tachycardie frequentie: /min. (pp ) Supraventriculaire tachycardie (p. 153) Paroxismale atriumtachycardie Een prikkelbaar atriaal focus vuurt met /min. waardoor een normaal P-QRS-T-patroon op ecg verschijnt, indien P -toppen zichtbaar (p. 149). Paroxismale atriumtachycardie met blok dem als zonder blok, maar slechts één op twee (of meer) P -toppen wordt gevolgd door QRS-complex (p. 150). Paroxismale junctietachycardie Een AV-junctiefocus genereert een snelle opeenvolging van QRS-T-cycli met een frequentie van /min. Het QRScomplex kan licht verbreed zijn (pp ). Paroxismale ventriculaire tachycardie Een ventriculair focus genereert een snelle ( /min.) opeenvolging van (prematuur ventriculair complexachtige) brede kamercomplexen (pp ). Flutter frequentie: /min. Atriumflutter Een continue ( zaagtandvorm ) snelle opeenvolging van boezemcomplexen vanuit een enkel snelvurend boezemfocus. Er zijn vele fluttergolven nodig voor één kamerrespons (QRS) (pp. 159, 160). Ventrikelflutter (pp. 161, 162) zie ook torsades de pointes (pp. 158, 345) Een snelle reeks sinusgolven vanuit een enkel snelvurend kamerfocus; gewoonlijk slechts kortdurend maar met gevaar voor ontstaan van ventrikelfibrilleren. Fibrilleren chaotisch (multifocaal) snelle ontladingen bij /min. (pp ) Boezemfibrilleren (pp. 110, ) Meerdere snelvurende boezemfoci met als gevolg een chaotische basislijn vol kleine piekjes en een onregelmatige ventriculaire (QRS-)respons. Ventrikelfibrilleren (pp ) Meerdere snelvurende kamerfoci met als gevolg een totaal chaotisch kamerritme zonder duidelijke deflecties. Moet onmiddellijk worden behandeld. fusiecomplex


ECG maken en interpretatie Voorbereiding Klaarleggen materialen - 12-kanaals ECG apparaat - Scheermesje - ECG-gel zo nodig - Gazen Toelichting Voorbereiding - De patiënt ligt op de onderzoekbank met ontbloot


10 SPO01, MC05 SPORT INTERPRETATIE VAN ELEKTROCARDIOGRAFIEËN BIJ ATLETEN Hielko Miljoen, Hein Heidbuchel Dienst cardiologie UZ Antwerpen Dit jaar werden nieuwe consensusrichtlijnen voor de interpretatie


Glascow interpretatieDe meegeleverde Glasgow interpretatie is ontwikkeld aan de Universiteit van Glasgow, dit 12 lead analyse algoritme heeft een ontwikkeling meegemaakt van meer dan 35 jaar en wordt beschouwd als een van de top algoritmes in de wereld. Meer informatie over de Glascow interpretatie kunt u in deze brochure vinden (Engels).


Hypersalivatie is een bijwerking die bij meer dan de helft van de patiënten optreedt, vooral tijdens de slaap. De oorzaak wordt door sommigen gezien in een toename van de speekselproductie, door anderen in een afname van het slikreflex250. Sommige patiënten leggen daarom een handdoek over het hoofdkussen. Gewenning kan, maar hoeft niet op te treden. Dosisreductie of kauwgom kunnen de bijwerking doen verminderen. Een sliktraining zo als onderzocht en beschreven bij zwakzinnigen met hypersalivatie kan worden overwogen251, 252. Een systematisch overzicht over de medicamenteuze behandeling van hypersalivatie door clozapine komt tot de conclusie dat er geen eenduidige advies is253. Anticholinerigca lijken werkzaam. Daarbij moet evenwel worden bedacht dat clozapine al een intrinsieke anticholinerge werking heeft en de anticholinerge blokkade weer tot andere bijwerkingen kan leiden. Bij andere ziektebeelden die gepaard kunnen gaan met hypersalivatie (amyotrofische laterale sclerose, ziekte van Parkinson) worden scopolamine pleister toegepast254. Bij clozapine is een succesvolle behandeling hiermee beschreven255. Als alternatief kan nog worden gedacht aan intranasale of sublinguale toediening van ipratropiumbromide 0,03 mg/ml in neusverstuiver of sublinguale atropine (een druppel 1%-oplossing (0,5mg atropine per druppel, maximaal 2 dd 2 druppels)) 256,257,258,259,260,261,262. Verder is orale glycopyrroniumbromide (Engels: glycopyrrolate) 1 dd 1mg of 2 dd 1 mg een mogelijkheid263,264. Glycopyrroniumbromide heeft het voordeel dat het geen centrale werking heeft, doordat het de bloed-hersenbarriere niet passeert. Deze hebben het voordeel van plaatselijke toediening, maar het nadeel van mogelijke overdosering door de patiënt. Bij ernstige, therapieresistente speekselvloed kan transdermale injectie in de glandula parotis, of beter nog glandula submandibularis, met botuline toxine A door een arts met ervaring met dit middel worden overwogen265. Een eerste respons is na 1-4 dagen merkbaar, het sterkste effect is zichtbaar bij 1-2 weken. Het therapeutische effect houdt aan tot 7-8 weken met daarna een geleidelijke stijging van speekselproductie naar 16 weken. Bij bejaarde patiënten kan bestraling van de glandula parotis beiderzijds met een lage dosis snelle electronen (10-14 MeV) worden overwogen. Dit leidt eveneens tot afname van de speekselvloed. De behandeling vergt een of twee bezoeken aan een radiotherapeutisch centrum en duurt kort. Bijwerkingen kunnen zijn: enige pijn in de bestraalde klier, voorbijgaande roodheid en branderigheid van de huid en droge mond. De duur van het effect bedraagt 4-6 maanden. Daar kanker door de bestraling na 10 tot 15 jaar zou kunnen optreden komt deze behandeling alleen bij bejaarde patiënten in aanmerking. Een laatste redmiddel is een chirurgische ingreep.


De kans op intoxicatieverschijnselen neemt toe bij hogere spiegels en snelle spiegel stijging. Bij met clozapine niet eerder behandelde patiënten kan 300-400 mg tot levensbedreigend coma leiden348. De symptomen hebben betrekking op het centrale zenuwstelsel (extrapiramidale symptomen, agitatie, hallucinaties, convulsies, verwardheid, sedatie en coma), het cardiovasculaire systeem (tachycardie, hypotensie en cardiale aritmie) en het respiratoire systeem (dyspneu, respiratoire depressie, aspiratie pneumonie). De meeste sterfgevallen treden op bij doseringen boven 2000 mg, hoofdzakelijk door hartfalen, pneumonie en aspiratie. Maar ook doseringen van 10.000 mg en meer werden al overleefd. Bij een grote hoeveelheid clozapine wordt binnen zestig tot maximaal 120 minuten na inname de maag gespoeld met achterlating van actieve kool en gelaxeerd, conform het intoxicatie-protocol in het onderhavige ziekenhuis. Indien de inname langer geleden is heeft maagspoelen geen zin; wel altijd laxeren en actieve kool toedienen. Er wordt met de internist overlegd. Dialyse is niet zinvol. Complicaties (coma, ECG-afwijkingen, epileptische toevallen) worden symptomatisch behandeld met resp. intubatie en beademing om aspiratiepneumonie te voorkomen, ECG-bewaking/antiaritmica en benzodiazepinen. In geval van hypotensie zijn sympathicomimetica gecontra-indiceerd, omdat clozapine alpha-adrenolytische activiteit bezit. Ernstige hypotensie kan met angiotensine worden behandeld. Bij bewusteloosheid is flumazenil mogelijk werkzaam349. Tot vijf dagen na overdosis kunnen nog late reacties optreden. Bij ernstig obstipatie wordt behandeld met neostigmine.


Informações

Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...
bottom of page